Chodník Familie 001Během podzimu 2015 byla započata realizace budování chodníku a dešťové kanalizace od nákupního střediska směrem na Familie.

Původní očekávané náklady na stavbu byly 5.529.607,75 Kč bez DPH, které byly na základě dodatku zvýšeny na 5.978.999,47 Kč bez DPH. Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 83,45%.

Zakázku realizuje fa Bauset CZ, a.s. z Pardubic, stavební dozor nad prováděnými pracemi provádí fa GARANT spol. s r.o., Žďár nad Sázavou. Obě společnosti vyhrály výběrové řízení na základě nejnižší nabídkové ceny.

Realizace stavby měla být dokončena do konce roku 2015. Protože došlo k nutné změně v projektu, kdy původně zamýšlený betonový nástřik stěny v „úvoze“ bude nahrazen gabionovou stěnou, je termín dokončení prodloužen do 30.5.2016.

Fotodokumentace výstavby Chodníku na Familie – 2.10.2015