Lávka pro pěší a chodník podél „Valenova“mostu

Záměrem obce schváleným zastupitelstvem dne 7.12.2015 je vybudování lávky a chodníku pro pěší podél „Valenova“ mostu.

Na tento projekt budou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou určeny na realizaci akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plánované náklady na akci jsou 2.851.212,- Kč, z toho dotace 2.423.000,- Kč (85%) a podíl obce 428.212,- Kč (15%).

Cílem je zvýšit bezpečí osob, které po tomto frekventovaném úseků přechází.

Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

201607121316 – situace stavby

Dětské hřiště při ZŠ a MŠ Herálec

Již začátkem roku 2015 obec Herálec žádala o dotaci na realizaci dětského hřiště při ZŠ a MŠ Herálec. Protože jsme nežádali ani o minimálně stanovenou výši dotace, byly upřednostněny žádosti, které tuto podmínku splňovaly a my jsme byli pouze jako náhradníci.

Už nikdo z nás nedoufal, že na finance dosáhneme,ale během 42. týdne  přišlo na Obecní úřad Herálec rozhodnutí o přidělení dotace, tudíž realizace dětského hřiště proběhne ještě letos.

(Pokračování textu…)

Dešťová kanalizace a chodník Herálec – Familie

Chodník Familie 001Během podzimu 2015 byla započata realizace budování chodníku a dešťové kanalizace od nákupního střediska směrem na Familie.

Původní očekávané náklady na stavbu byly 5.529.607,75 Kč bez DPH, které byly na základě dodatku zvýšeny na 5.978.999,47 Kč bez DPH. Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 83,45%.

Zakázku realizuje fa Bauset CZ, a.s. z Pardubic, stavební dozor nad prováděnými pracemi provádí fa GARANT spol. s r.o., Žďár nad Sázavou. Obě společnosti vyhrály výběrové řízení na základě nejnižší nabídkové ceny.

Realizace stavby měla být dokončena do konce roku 2015. Protože došlo k nutné změně v projektu, kdy původně zamýšlený betonový nástřik stěny v „úvoze“ bude nahrazen gabionovou stěnou, je termín dokončení prodloužen do 30.5.2016.

Fotodokumentace výstavby Chodníku na Familie – 2.10.2015

Rekonstrukce DPS

V měsíci květnu 2015 byla ukončena rekonstrukce stávajícího Domu s pečovatelskou službou. Původní vila byla od svého vybudování využívána k různým účelům. Po válce byla tato budova znárodněna a byla zde provozována mateřská škola až do roku 1982. Poté již byla stavebně upravena k potřebám domu s pečovatelskou službou.  (Pokračování textu…)